Шепетівська міська рада

старий сайт

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Управління економічного розвитку

Управління економічного розвитку

Список працівників управління економічного розвитку міської ради

№ з/п

Посада

ПІБ

кабінету

Робочий телефон

1

Начальник управління

Гринь

Олександр Михайлович

209

5-41-01

2

Головний спеціаліст

Атамась

Світлана Іванівна

205

4-04-16

Відділ економіки управління економічного розвитку

1

Начальник відділу

Колеснік

Олена Іллівна

205

4-04-16

2.

Головний спеціаліст

Дрищ

Юрій Васильович

205

4-04-16

Відділ підприємництва та аналізу управління економічного розвитку

1

Начальник відділу

Мартинюк

Тетяна Борисівна

206

4-01-52

2.

Головний спеціаліст

Полодюк

Світлана Петрівна

206

4-01-52

Управління економічного розвитку виконує наступні функції:

1) аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку міста, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань;

2) виконує роботи з прогнозування економічного і соціального розвитку міста  та підготовки його програм;

3) бере участь у розробленні проектів регіональних і міжрегіональних програм та їх реалізації;

4) розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку міста, та подає їх на розгляд  міському голові і   міській  раді;

5) готує пропозиції міському голові  з питань ефективного використання фінансових, кредитних і валютних ресурсів;

6) бере участь у складанні необхідних для роботи балансів (фінансових, грошових доходів і витрат населення, ринку праці та розвитку трудових ресурсів, попиту і пропонування на основні види паливно-енергетичних ресурсів, промислової продукції та продовольства);

7) бере участь у межах компетенції в підготовці пропозицій щодо забезпечення реалізації державної цінової політики та вдосконалення порядку регулювання цін;

8) сприяє створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території міста, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб'єктам підприємницької діяльності;

9) бере участь разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Шепетівської міської ради у реалізації державної зовнішньоекономічної політики;

10) проводить в установленому порядку в межах своєї компетенції переговори з офіційними представниками іноземних країн, акредитованих в Україні;

11) забезпечує в межах своїх повноважень захист економічних прав і законних інтересів суб'єктів господарювання;

12) виконує в межах делегованих йому повноважень регуляторні та реєстраційно-дозвільні функції, погоджує проекти рішень сесій і виконкому на відповідність вимогам Закону України " Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

13) формує єдиний реєстр регуляторних актів міської ради та її виконавчого комітету;

14) організовує разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств, установ та організацій міста  у виставково-ярмаркових заходах;

15) бере участь у формуванні переліку об'єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів;

16) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в місті, у тому числі готує та подає  Шепетівській міській раді пропозиції щодо інвестиційних проектів найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об'єктів та об'єктів соціальної сфери;

17) аналізує стан і бере участь у межах компетенції в розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побуту;

18) бере участь у формуванні та реалізації державної аграрної політики, розробленні пропозицій щодо забезпечення продовольчої безпеки країни;

19) в межах компетенції бере участь у проведенні аналізу результатів фінансово-господарської діяльності комунальних  підприємств  та підприємств інших форм власності;

20) виконує функції, пов'язані з підвищенням ефективності  використання  нерухомого чи iншого iндивiдуально визначеного майна  комунальної власності територіальної громади міста:

-  формує та підтримує в актуальному стані реєстр комунального майна, яке може бути  передано в оренду;

-  здійснює облік комунального майна, що знаходиться в оренді;

- проводить заходи, пов'язані з підготовкою та проведенням конкурсів на право укладання договорів оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста;

21) бере участь у межах компетенції у  процесі підготовки до приватизації майна комунальної власності територіальної громади на виконання рішень органу місцевого самоврядування:

-     формує  за поданням управлінь та відділів виконкому, міської ради пропозиції щодо порядку та умов відчуження комунального майна;

-     відповідно до пропозицій готує  та виносить на розгляд ради проекти місцевих програм приватизації майна комунальної власності;

-     організовує  збір  документації, необхідної для підготовки приватизації об'єктів, включених у місцеву програму приватизації майна комунальної власності;

-     разом з галузевими відділами та управліннями  здійснює контроль за виконанням затверджених програм приватизації майна комунальної власності;

-     розглядає заяви  про приватизацію майна комунальної власності  та організовує підготовку  відповідних рішень;

-     співпрацює при необхідності з іншими органами та спеціалістами для здійснення покладених повноважень з питань приватизації майна комунальної власності;

22). Бере участь в межах компетенції у приватизації державного житлового фонду міської ради:

-  організовує, приймає участь і контролює складання списків громадян, які мають право на одержання приватизаційних поперів;

-   реєструє списки т а  передає їх в установи Ощадбанку;

-  видає довідки громадянам міста для внесення змін та доповнень у списки громадян, які мають право на одержання житлових чеків;

23) готує міському голові пропозиції з питань розміщення на території міста  нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об'єктів виробничого і невиробничого призначення незалежно від форм власності;

24) бере участь у підготовці пропозицій щодо розроблення міських і регіональних екологічних програм, впровадженні економічного механізму природокористування, раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища;

25) готує міському голові пропозиції щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ і організацій на розвиток житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку, побутового, торговельного та інших видів обслуговування населення;

26) бере участь у підготовці  пропозицій  щодо закупівлі товарів, робіт і послуг для місцевих потреб за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування;

27) сприяє розвитку науки і техніки, впровадженню нових технологій, підвищенню технічного рівня виробництва і якості продукції;

28) бере участь у розробленні пропозицій щодо проведення адміністративної реформи та реформи адміністративно-територіального устрою;

29) розробляє в межах своїх повноважень пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки (перепідготовки) кадрів (спеціалістів) у сфері економіки та управління; бере участь у впровадженні заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва;

30) сприяє розробленню та виконанню програм інформаційного забезпечення та розвитку інформаційно-аналітичних систем на території міста;

31) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики ;

32) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в управлінні;

33) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції управління, розробляє і подає на розгляд міському голові пропозиції щодо його вдосконалення;

34) розглядає листи, пропозиції, скарги, заяви громадян, підприємств, установ і організацій, сприяє об"єктивному вирішенню  питань, що входять до компетенції управління.;

35) проводить прийом громадян та представників юридичних осіб в межах повноважень управління;

36) планує роботу управління відповідно до регламенту виконавчого комітету Шепетівської міської ради;

37) готує матеріали до сесій міської ради та засідання виконавчого комітету;

38) забезпечує виконання рішень сесій, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови;

39) виконує функції уповноваженого робочого органу Шепетівської міської ради з питань Громадського бюджету міста Шепетівки відповідно до затвердженого Положення про Громадський бюджет міста Шепетівки;

40) виконує інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

 

     Споживчий ринок       

      mvs