Шепетівська міська рада

старий сайт

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Управління у справах сім'ї, молоді та спорту

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту : Стасюк Наталія Василівна.
Головний спеціаліст відділу: Гайдай Алла Олексіївна.
Головний спеціаліст з питань фізичної культури та спорту: Шуляк Олександр Дмитрович.
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ у справах сім'ї, молоді та спорту
виконавчого комітету Шепетівської міської ради
1. Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту (далі - відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради, який утворюється сесією міської ради, підконтрольний та підзвітний Шспетівській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Шепетівської міської ради.
2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти, науки, молоді та спорту, рішеннями Шепетівської міської ради та виконавчого комітету Шепетівської міської ради, розпорядженнями міського голови, наказами управління у справах сім'ї, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації, положенням про відділ у справах сім'ї, молоді та спорту та іншими нормативними актами.

3. Основними завданнями відділу є:
- реалізація в місті державної політики з питань сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту;
- виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім'ї;
- сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;
- сприяння молодіжним і дитячим громадським організаціям, федераціям з видів спорту та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту;
- організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.
4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- готує пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, протидії торгівлі людьми, оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;
- розробляє пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сім'ї, молоді, розвиток фізичної культури та спорту;
- готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;
- залучає громадські організації фізкультурно-оздоровчої спрямованості, молодіжні, дитячі та інші громадські організації, благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів, проведення змагань;
- сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

- здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надає в межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім'ї;
- сприяє діяльності дитячих і молодіжних клубів та об'єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази;
- удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє підтримці їх розвитку;
- організовує та проводить олімпіади, спартакіади, конкурси, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня та покращення фізичного виховання дітей і молоді;
- координує діяльність міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";
- забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально - побутовій сферах, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів;
- вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового способу життя, протидіє поширенню соціально небезпечних хвороб у дитячому і молодіжному середовищі;
- проводить інформаційно-роз'яснювальну, пропагандистську, консультаційну роботу, "гарячі лінії", семінари та тренінги з питань, що належать до його компетенції;
- здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції;
- вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;
- порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;
- комплектує склад збірних команд міста за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного (міського) рівня;
- здійснює контроль за діяльністю дитячих юнацьких спортивних шкіл усіх типів незалежно від їх підпорядкування;
- сприяє збереженню і розширенню мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази;
- здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;
- надає суб'єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
- сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки сім'ї, дітей і молоді, подальшого розвитку фізичної культури та спорту;
- забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі;
- виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.
5. Відділ мас право;
- залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів міськвиконкому, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян і фондів (за погодженням з їх керівниками);
- отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міськвиконкому, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
- скликати в установленому порядку наради, конференції і семінари з питань, що належать до його компетенції.
6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міськвиконкому, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян та окремими громадянами.
7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою
8. Начальник відділу;
- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
- затверджує функціональні обов'язки працівників відділу;
- вирішує питання фінансування програм і заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, молоді та спорту, розпоряджається коштами, що передбачені для виконання покладених на відділ завдань у межах затвердженого кошторису;
- видає у межах своїх повноважень накази, організовує роботу щодо їх виконання, контролює їх виконання;
- розробляє пропозиції щодо формування державної політики, спрямованої на розвиток спорту, поліпшення становища сім'ї та молоді, розробляє концепції, комплексні та цільові програми з питань, що належать до компетенції відділу
- готує проекти рішень сесії, виконкому міської ради, розпоряджень за напрямками роботи;
розглядає заяви громадян, що поступають у відділ, надає допомогу у вирішенні питань.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, може утворюватися дорадчий орган у складі начальника відділу, начальника служби у справах дітей, начальників інших структурних підрозділів міськвиконкому, директорів центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх". До складу дорадчого органу можуть також входити керівники підприємств, установ та організацій, а також громадських організацій.
Склад дорадчого органу затверджується міським головою за поданням начальника відділу.
10 Відділ утримується за рахунок бюджетних коштів.
11. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в управлінні державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
 

     Споживчий ринок       

      mvs